مطالبه من و مطالبه مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی تولید داخلی، اشتفال و عمدتا اشتغال جوانان متمرکز شوند.


اشتغال، دغدغه اصلی دولت تدبیر و امید است.


سیاستگذاری اشتغال استان معطوف به افزایش بهره وری، حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد اشتغال است.