اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس
ساختمان شماره 1 (مرکزي): شيراز- خيابان سميه – خ شهيد حدادي ضلع شرقي هتل هما
تلفن: 4-2285092، 2-2281341 فاکس:2283411 صندوق پستي:476 کدپستي: 53456-71439
ساختمان شماره 2 : خ سميه – خ شهيد حدادي – روبروي ساختمان مرکزي ( معاونت هاي روابط کار – رفاه و امور اجتماعي)–
تلفن : 4-32285092، 2-32281341 فاکس:32283411
ساختمان شماره 3 : خ سميه – کوچه 1( معاونت هاي تعاون و اشتغال) - کدپستي: 53456-71439 -
تلفن : 4-32285092، 2-32281341 فاکس:32283411
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان فارس : خ سميه – کوچه 1-طبقه اول - کدپستي: 53456-71439 -
تلفکس : 32281214

مشاهده نقشه بزرگتر