• جمعيت
 • *برآورد تعداد جمعيت کشور و استان فارس در طول سال‌هاي برنامه پنجم
  *جمعيت به تفکيک شهري -روستايي
  * جمعيت به تفکيک زن - مرد
  * برآورد تعداد مردان و زنان کشور و استان فارس در طول سال‌هاي برنامه پنجم
  * جمعيت به تفکيک شهرستان ها
  * براساس سرشماري سال 85
  * برآورد جمعيت در طول سال‌هاي برنامه پنجم به تفکيک شهرستان ها
  * جمعيت به تفکيک سن و جنس
  * سرشماري 1385
  * طي سالهاي 1386 -1389
 • مهاجرت
 • *مهاجران وارد شده به مقصد استان فارس
  *تحولات گذشته و پيش‌بيني مهاجران وارد شده به استان فارس دوره برنامه پنجم (نفر)
  *روند تغييرات مهاجرت استان فارس در سطح ملي
  * مهاجران وارد شده به مقصد شهرستان‌هاي استان فارس
  * توزيع جنسي مهاجرين وارد شده به استان فارس
  *مهاجران خارج شده استان فارس
  *تحولات گذشته و پيش‌بيني مهاجران خارج شده از استان فارس دوره برنامه پنجم (نفر)
  *توزيع مهاجرين وارد و خارج شده از استان‌ها
 • خانوار
 • *بعد خانوار
  *.برآورد بعد خانوار کشور و استان فارس در طول سال‌هاي برنامه پنجم
  *.برآورد بعد خانوار کشور و استان فارس به تفکيک شهرستان در طول سال‌هاي برنامه پنجم
  *خصوصيات اقتصادي- اجتماعي
 • جمعيت فعال
 • *تعاريف اوليه مربوط به جمعيت فعال و عرضه نيروي کار
  *جمعيت فعال به تفکيک زن و مرد
  * جمعيت فعال به تفکيک شهري -روستايي
  * جمعيت فعال به تفکيک شهرستان ها
  * جمعيت فعال به تفکيک تحصيلات
  *جمعيت فعال به تفکيک گروه هاي سني
  * طي سالهاي 75 تا 89
  * تحولات گذشته و پيش بيني طي برنامه پنجم
  * جمعيت فعال به تفکيک عرضه نيروي کار متخصص
  * عرضه نيروي کار ايثارگران
  * به تفکيک شهرستان در سال 88
 • نرخ مشارکت
 • *نرخ مشارکت به تفکيک زن و مرد
  *نرخ مشارکت به تفکيک شهري - روستايي
  *نرخ مشارکت به تفکيک سن
 • اشتغال
 • *اشتغال به تفکيک زن و مرد
  *اشتغال به تفکيک شهري - روستايي
  *اشتغال به تفکيک سن
  *درسالهاي 75 تا 89
  *برآورد در طي دوره برنامه پنجم
  *اشتغال به تفکيک فعاليت هاي عمده اقتصادي (14 بخشي)
  *در سالهاي 75 تا 89
  *تحولات گذشته وبرآورد در طي دوره برنامه پنجم
  *اشتغال به تفکيک فعاليت هاي اقتصادي (4 بخشي)
  *اشتغال به تفکيک گروه هاي شغلي
  *در سالهاي 75 تا 89
  *تحولات گذشته وبرآورد در طي دوره برنامه پنجم
  *اشتغال به تفکيک سطح تحصيلات
  *در سالهاي 75 تا 89
  *برآورد در طي دوره برنامه پنجم
  *اشتغال به تفکيک وضع شغلي
  *در سالهاي 75 تا 89
  *تحولات گذشته و برآورد در طي دوره برنامه پنجم
  *اشتغال به تفکيک شهرستان
  *در سالهاي 75 تا 89
  * برآورد در طي دوره برنامه پنجم
  *اشتغال به تفکيک دستگاه اجرايي
  * شاغلان غير رسمي
  *اشتغال متخصصين
  *اشتغال ايثارگران
 • بار تکفل و معيشت
 • *روند تغييرات بار تکفل و بار معيشت